Magic the Gathering
Magic the Gathering32268 medlemmar 733 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
SvenskaMagic Senior Bli medlem! | Start | Info | Stadgar | Protokoll | Kassan | Styrelsen 

Stadgar för SvenskaMagic Senior

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är SvenskaMagic Senior

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok. Föreningen är ansluten till Förbundet SvenskaMagic.

§4 Syfte
Att främja Magicspelandet i Sverige

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 juli till 30 juni.

§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Avgiften kan sättas till noll kronor.
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmötet kan upphäva avstängning var för sig, men endast årsmöte kan upphäva en uteslutning.

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande och ledamöter. Ibland ledamöterna ska det utses kassör och sekreterare. Årsmötet bestämmer styrelsens storlek, som dock ej bör understiga 5 olika individer. Ordförande eller kassör får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en försterevisor. En andre revisor kan också väljas. Så länge föreningen är medlem i Förbundet SvenskaMagic väljs förste revisorn dessutom till att vara föreningens representant bland Förbundets revisorer. Valbara är personer som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen bör årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen som inte sitter i styrelsen.

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas inom två månader efter verksamhetsåret slut. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) årets budget och fastställande av medlemsavgift
12) val av årets styrelse
13) val av årets revisor
14) val av årets valberedare
15) övriga frågor
16) mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas ifall:
a) Styrelsen själv begär det.
b) Revisor begär det.
c) Minst 100 unika medlemmar begär det.
d) Minst 50% av föreningens medlemmar begär det.

Styrelsen har skyldighet att kalla till extra årsmöte då ett eller flera av ovanstående krav uppfyllts. Vid giltigt krav på extra årsmöte äger behörig kravställare rätten att handha kallelsen. Extra årsmöte måste påbörjas inom 30 dagar från och med dess behöriga utlysande. För att det extra årsmötet skall anses behörigt utlyst måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan endast de ärenden som upptagits i kallelsen behandlas. Vid utlysning av extra årsmöte kallat i enlighet med punkt b, c eller d förfaller styrelsens beslutanderätt i alla frågor förutom de med det extra årsmötet direkt förbundna i enlighet med sammankallandes instruktioner.

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla omröstningar skall genomföras enligt god föreningssed.

Varje person med rösträtt har en röst, nedlagda röster räknas ej.

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna eller har beslutats med 2/3 majoritet under dagordningspunkten för fastställande av arbetsordning/mötesordning på berört möte. Vid lika röstetal genomförs ytterligare en (1) ny omröstning, uppvisar även denna lika röstetal faller förslaget.

Undantag gäller om valet är personval till post som krävs enligt stadgarna. Då gäller vid lika röstetal efter en andra omröstning att slumpen får avgöra.

§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.
  Preorder Ikoria: Lair of Behemoths! Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!