Magic the Gathering
Magic the Gathering34966 medlemmar 642 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Föreningen SvenskaMagic Bli medlem! | Start | Info | Stadgar | Protokoll | Kassan | Styrelsen 

Stadgar för Föreningen SvenskaMagic

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Föreningen SvenskaMagic.

§2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Linköping.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

§4 Syfte
Att främja Magicspelandet i Sverige

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 juli till 30 juni.

§7 Medlemmar

§7.1 Medlemskap
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen samt eventuella avdelningar (§8) inom föreningen som medlemmen tillhör.

§7.2 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet och gäller tills vidare. Erlagd avgift och medlemskap gäller för innevarande kalenderår. Medlemsavgiften kan sättas till noll kronor.

§7.3 Avstängning och uteslutning av medlem
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan stängas av utav styrelsen. Avstängd medlems avstängning måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmötet kan upphäva avstängning var för sig, men endast årsmöte kan upphäva en uteslutning. En medlem som avstängts eller utesluts i föreningen blir också avstängd respektive utesluten från alla föreningens avdelningar (§8).

§8 Avdelningar

§8.1 Anslutning
Föreningen kan ha avdelningar. En avdelning är en samling av föreningsmedlemmar som bedriver verksamhet tillsammans. En avdelning måste ha egna stadgar, och får ha en egen medlemsavgift. En avdelning får låta föreningen sköta ekonomin för avdelningen. Antagen avdelnings anslutning till föreningen ska stadgefästas på avdelningens nästa ordinarie årsmöte. Styrelsen beslutar om antagande av nya avdelningar inom föreningen, samt övriga villkor för att få vara en avdelning inom föreningen. Styrelsen handhar också avregistrering av avdelningar som upphört med sin verksamhet.

§8.2 Avdelningsavgift
Föreningen kan ta ut en avgift av sina avdelningar. En sådan avgift kallas i stadgarna för avdelningsavgift. Avdelningsavgiftens storlek bestäms på föreningens årsmöte. Avdelningsavgiften kan sättas till olika nivåer för olika kategorier av avdelningar. Avdelningsavgiften kan sättas till noll kronor

§8.3 Avstängning och uteslutning av avdelningar
Styrelsen beslutar om avstängning av existerande avdelningar. Avstängd avdelnings avstängning måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts avdelningen. Styrelsen och årsmötet kan upphäva avstängning var för sig, men endast årsmöte kan upphäva en uteslutning. Avdelningsmedlemmar vars avdelning avstängs eller utesluts är inte förhindrade att bli medlem i föreningen på andra sätt, såvida de inte personligen blivit avstängda eller uteslutna enligt §7.3.

§9 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, avdelningar, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande och ledamöter. Ibland ledamöterna ska det utses kassör och sekreterare. Årsmötet bestämmer styrelsens storlek. Ordförande eller kassör får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§10 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§11 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen bör årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen som inte sitter i styrelsen.

§12 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast två månader efter verksamhetsåret slut. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar individuellt meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) årets budget och fastställande av medlems- och avdelningsavgift
12) val av årets styrelse
13) val av årets revisor
14) val av årets valberedare
15) övriga frågor
16) mötets avslutande

§13 Extra årsmöte
Styrelsen ska kalla till extra årsmöte ifall: a) Styrelsen själv begär det, b) Revisor begär det, c) Minst 100 unika medlemmar begär det, eller d) Minst 50% av föreningens medlemmar begär det. Flera av kraven kan vara uppfyllda samtidigt. Vid uppfyllt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar individuellt meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§14 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§15 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§16 Röstetal
Alla omröstningar skall genomföras enligt god föreningssed.

Varje person med rösträtt har en röst, nedlagda röster räknas ej. Såvida inget annat står i stadgarna, eller om årsmötet beslutar om ett annat röstningssystem i sin mötesordning, så gäller att alla frågor som behandlas på årsmöte avgörs med enkel röstövervikt. Vid enkel röstövervikt gäller att om en omröstning uppvisar lika röstetal så genomförs ytterligare en (1) ny omröstning, uppvisar även denna lika röstetal faller förslaget. Undantag gäller om valet är personval till post som krävs enligt stadgarna. Då gäller vid lika röstetal, efter ovanstående beskrivna andra omröstning, företräde för en kandidat enligt följande 1) antal år kandidaten tidigare arbetat som förtroendevald inom en förening 2) slumpen

Alla frågor på styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inte styrelsen beslutat annat.

§17 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§17) och upplösning (§18) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§18 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.
Stadgarna uppdaterade 2023-08-31 av Discus .
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!